Ανακοινώσεις
Επίκουρος
Ηθική, Ηδονή, Ευδαιμονία
 
 
Αξιότιμοι συνεργάτες,
 
Το περιοδικό Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία θα αφιερώσει το 25ο τεύχος του στη σκέψη του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου Επίκουρου:
 
* Τελική ημερομηνία για την αποστολή των προς δημοσίευση εργασιών ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου 2021.
 
1. Για τους Καθηγητές-μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ και τους Διδάκτορες η εργασία τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 σελίδες Α4, 12 μέγεθος γραμματοσειράς, 1,5 διάστιχο σε αρχείο Word.
 
2. Για τους Υπ. Διδάκτορες η εργασία τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες Α4, 12 μέγεθος γραμματοσειράς, 1,5 διάστιχο σε αρχείο Word.
 

Υπενθυμίζεται ότι στις υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες ακολουθείται το σύστημα της «τυφλής» κρίσης. Η απάντηση των κριτών μπορεί να πάρει τη μορφή: α) της έγκρισης• β) της έγκρισης, υπό την προϋπόθεση της πραγματοποίησης ορισμένων (επιμέρους) αλλαγών• γ) της απόρριψης. Βλ. Οδηγίες για τις αποστελλόμενες προς δημοσίευση εργασίες: http://philosophein-periodiko.blogspot.gr/.../blog-page...
 
* Τα άρθρα θα εκδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο 25ο τεύχος του περιοδικού τον Ιανουάριο του 2022.