Οδηγίες προς ΣυγγραφείςΟδηγίες για τις αποστελλόμενες προς δημοσίευση εργασίες

Το περιοδικό δέχεται εργασίες οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί αυτοτελώς, εν όλω ή εν μέρει σε άλλο περιοδικό ή υποβληθεί προς δημοσίευση σε άλλο έντυπο ή παρουσιαστεί ως ανακοίνωση-εισήγηση σε κάποιο επιστημονικό συνέδριο ή αποτελούν μέρη μεταπτυχιακής εργασίας-διδακτορικής διατριβής.
Στις υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες ακολουθείται το σύστημα της τυφλής κρίσης. Οι κριτές που αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων εργασιών μπορεί να είναι μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ή άλλοι επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο ειδικοί για το υπό αξιολόγηση θέμα. 

Η απάντηση των κριτών, η οποία θα δίνεται εντός τεσσάρων μηνών και θα γνωστοποιείται αμέσως στο συγγραφέα, μπορεί να πάρει τη μορφή: α) της έγκρισης• β) της έγκρισης, υπό την προϋπόθεση της πραγματοποίησης ορισμένων (επιμέρους) αλλαγών• γ) της απόρριψης.

Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της ¨τυφλής¨ αξιολόγησης το όνομα των κριτών παραμένει αυστηρά απόρρητο. 

Σε περίπτωση θετικής κρίσης το περιοδικό θα στέλνει επίσημη βεβαίωση αποδοχής της εργασίας προς δημοσίευση, εφόσον ζητηθεί από το συγγραφέα.

Η διαφύλαξη της ανωνυμίας κατά την προώθηση της εργασίας στους κριτές επιτάσσει τη σημείωση των στοιχείων του συγγραφέα / των συγγραφέων (ονοματεπώνυμο, επιστημονική-επαγγελματική ιδιότητα, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα ολίγων γραμμών) σε ξεχωριστό φύλλο.

Η έκταση της εργασίας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις (περ. 15 σελίδες συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας, των σημειώσεων κλπ).

Η πρώτη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τον τίτλο της εργασίας στα ελληνικά και τα αγγλικά, 4 με 5 λέξεις κλειδιά στα αγγλικά και προαιρετικά την περίληψη (περίπου 150 λέξεις) στα αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά ή ισπανικά ή ιταλικά (κατά προτίμηση στα αγγλικά).

Η δακτυλογράφηση της εργασίας πρέπει να γίνεται σε αρχείο Word (.docx), σε γραμματοσειρά Times New Roman, σε μέγεθος 12, σε πλήρη στοίχιση, σε διάστιχο 1,5 με τα βασικά περιθώρια και στις 4 πλευρές της σελίδας.

Μόνο για πολυτονισμό τυχόν αρχαιοελληνικών παραθεμάτων ενδείκνυται η γραμματοσειρά Palatino Linotype.

Οι σημειώσεις τίθενται στο τέλος της σελίδας ή ακολουθούν το κυρίως κείμενο.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές τίθενται:
α) στο πλαίσιο υποσημειώσεων περιλαμβάνοντας κατά σειρά το επώνυμο του συγγραφέα, το πρώτο γράμμα από το όνομά του, το έτος έκδοσης, τον τίτλο του βιβλίου-άρθρου και (όπου απαιτείται) τον αριθμό της σελίδας ή
β) εντός παρενθέσεως στο κείμενο περιλαμβάνοντας κατά σειρά το επώνυμο του συγγραφέα, το έτος έκδοσης και (όπου απαιτείται) τον αριθμό της σελίδας.

Οι εργασίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή με επισυναπτόμενο έγγραφο τύπου Word (docx) και στις 2 διευθύνσεις: 
philosophein1@gmail.com  και  ilvavouras@gmail.com

 
Το περιοδικό Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία δημοσιεύει στο δεύτερο μέρος του βιβλιοκρισίες ελληνόγλωσσων ή ξενόγλωσσων φιλοσοφικών μελετών.
Στην πρώτη σελίδα της βιβλιοκρισίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του κρινόμενου έργου και του κρίνοντος επιστήμονα ως εξής.
Για το κρινόμενο έργο: Επώνυμο Όνομα, (έτος έκδοσης), τίτλος, τόπος έκδοσης: εκδοτικός οίκος, αριθμός σελίδων.
Για τον κριτή: Όνομα Επώνυμο, ιδιότητα, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της βιβλιοκρισίας πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των υποβαλλόμενων προς αξιολόγηση εργασιών, με τη διαφορά ότι η έκτασή της πρέπει να κυμαίνεται στις 1000 με 2000 λέξεις.

Οι εργασίες που δεν θα ακολουθούν με ακρίβεια τις παραπάνω οδηγίες δεν θα γίνονται αποδεκτές.